Home > Auto Škola > A kategorije

A kategorije

Postupak od upisa do dobijanja vozačke dozvole

U Auto školi sklapate Ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja  polaganja ispita. Za sklapanje Ugovora potrebna je lična karta, a za maloletna lica potrebno je i prisustvo roditelja za potpis Ugovora. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje, potrebno je za početak praktične obuke.

Nakon upisa počinje teorijska nastava koja se organizuje u prostorijama Auto škole. Termini nastave se usklađuju prema slobodnom vremenu kandidata.

Posle završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Prijava se popunjava i potpisuje u Auto školi i vrši se uplata takse za polaganje. Nakon prijave Auto škola dostavlja spisak prijavljenih kandidata MUP-u. MUP određuje datum polaganja i obaveštava školu a škola kandidate o datumu polaganja.

Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje (može i pre) i tada se počinje sa praktičnom obukom. Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom.

Završetkom praktične obuke dolazi na red prijava polaganja praktičnog dela ispita (procedura kao za teoretski ispit). Potrebno je priložiti i potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći (osim ako kandidat već ima određenu kategoriju ili ako je ranije polagao ispit iz prve pomoći). Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje a organizaciju u vezi obuke i polaganja vrši Crveni krst Srbije (8520 din).

Procedura oko dobijanja datuma polaganja praktičnog ispita ista je kao i za polaganje testa.

Po položenom praktičnom delu ispita u Auto školi dobijate Uverenje o položenom vozačkom ispitu i odlazite u Policijsku upravu po svoju DOZVOLU.

Kandidati koji već imaju neku od kategorija imaju različit (manji) fond časova teorijske i praktične obuke (pogledati u tabeli).

sl glasnik 39_2012 od 25

(kliknite za uvećanje)